किरात याक्थुङ चुम्लुङ युकेको सदस्यता (साधारण, आजीवन, संरक्षक) फाराम >>

किरात याक्थुङ चुम्लुङ युकेको सदस्यता (साधारण, आजीवन, संरक्षक) फाराम यहाबाट डाउनलोड गर्नुहोस । पिडिएफ र वर्ड फाइलमा डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ । यो फाराम भरेर शुल्क तिरेको प्रमाण सहित इमेल kycuk.membership@gmail.com मा पठाउनुहोला तब चुम्लुङ युकेको सदस्यता विभागले यहाको आवेदन उपर छलफल गरि उपयुक्त ठहरिनु भएमा सदस्यता नम्बर प्रदान गर्नेछ । सदस्यता नम्बर स्थायी हुनेछ ।

1. KYC UK Membership Form in PDF file >>
2. KYC UK Membership Form in Word file >>

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.